no/copy/right

עם השינויים התרבותיים הכרוכים בהתפתחות של רשת האינטרנט והקיברנטיקה הפך המעבר החופשי של יצירת אמנות בפרט, ויצירה ומידע בכלל, לאחד הנושאים המרתקים באמנות העכשווית. נוצרים חוקים חדשים לשחרור היצירה האמנותית ו/או לשליטה עליה. זכויות יוצרים (Copyright), שלל זכויות היוצרים (no Copyright), וזכויות העתקה (Copyleft), הופכים לנושאי התייחסות, המגדירים אופני עבודה והמהווים ביטוי לתפיסת חיים ולעמדה ערכית בקרב יוצרי הטקסטים התרבותיים המועברים ברשת. נושאים אלו, הגדרות משפטיות אלו עולים כשאלה ומעצבים מחדש את תפיסת הסמכות על הטקסט תרבותי. לכל יצירה הפוטנציאל להיווצר מחדש, להיות מועתקת, להשתנות עד אין סוף תוך היווצרות והתפתחות תרבות וובלור (weblore) חדשה: יצירה קולקטיבית ייחודית לרשת בה מוטיב, פרט, יצירה הצפה ברשת מקבלים בעיבוד או ביצירה מחדש על ידי אחר (גולש-יוצר), מעמד אומנותי, פואטי או תרבותי חדש הממשיך את תהליך הטרנספורמציה של היצירה. היצירה ניתנת לשינוי בכל פעם בהתאם להקשר התרבותי החדש של היוצר-גולש. אל אותו פוטנציאל, אל הגבלותיו המשפטיות ואל משמעויותיו החברתיות, הכלכליות והפוליטיות מתייחסות העבודות המוצגות בתערוכה הנוכחית.

העבודות דנות במושגים של יוצר (author), סמכות (authority), אוטנטיות (authenticity) מזוויות שונות. Stealth Waltz מתייחסת לאופני הגבלת חופש העברת המידע, היצירה והידע ברשת, תוך ביטוי ביקורת על מנגנוני השליטה והביורוקרטיה הכרוכים במערכת של שמירת הזכויות להעתקת אמנות ולהפצתה.

Co-Dec מפרקת מידע בעל זכויות יוצרים (copyrighted) של רשת תקשורת המונים-CNN: מנתחת אותו, מקבצת בזמן, מרחב וצבע, ועושה דקומפרסיה לאורך המקורי תוך יצירת מוצר אומנתי חדש, המערער על סמכות המידע ועל משמעותו. היצירה נכתבת מחדש מבחינה פורמלית תוך ביטול התוכן וציון הבנליות שלו.

Toogle עושה שימוש בחדשות האחרונות הנשאבות מאחד ממפתחי החיפוש השולטים ברשת, כדי לפרקו דרך תרגום הטקסט האינפורמטיבי לדימוי חזותי, הנלקח ממאגר דימויים של אותה חברה. הכוונה היא לפרק באופן פואטי והומוריסטי את המידע עד היווצרות חדשות חזותיות אבסורדיות, חסרות כל הקשר.

בעבודות כמו Aftersherrielevine ניתנת היצירה להעתקה, לשכפול, לשינוי. נוצר וובלור. ניתן ליצור גרסאות שונות, או גרסאות זהות של אותה יצירה ולהעתיקן מחדש תוך ערעור מעמד המקור. מושגי האותנטיות והמקור מועמדים בשאלה. כל עותק הופך למקור, ואפשר להדפיס תעודה המעניקה מעמד של אותנטיות לכל עותק. כל עותק הוא אותנטי.

בBeadgee מוזמן הגולש לפרק יצירה למען יצירה מחדש של יצירה אחרת תוך המשך הדיאלוג עם היוצר הקודם וזה שבא אחריו. הרשת היא דיאכרונית. היצירה היא רב-קולית, גם אם הסטרוקטורה המאחדת אותה נוצרה על-ידי יוצר אחד.

ב "A New Movie“ הפעולה היומיומית של העכבר הגולש יכולה להיתרגם למידע היוצר והמעצב מחדש יצירה אחרת. תהליך היצירה עשוי להפוך ללא מודע, לאוטומטי ויכול להשפיע על יצירה אינסופית.

המתח בין ישן וחדש, בין עותק ומקור, בין אמנות דיגיטלית לציור, מקבלים ביטוי ב The Record Machine, עבודה קונספטואלית הנוגעת במושגים של העתקה, הקלטה, ועשייה מחדש.

לבסוף, הזבל הדיגיטלי ניתן גם הוא למחזור – תוך וויתור של מוסד של בעלות על הזבל כדי למסרו לשימוש על-ידי אחרים, תוך היווצרות מאגר קולקטיבי. Digital Recycling מזמינה את הגולש לאנונימיות פעילה בקהילה דיגיטלית ירוקה.