Flying Lessons

Performance

Chorlton Hall

<div align=right>
סדרת מופעים קצרים שהם שיעורי תעופה. בכל שיעור יילמד צד אחר של התעופה – התנועות הנדרשות כדי לעוף, עבודה עם הכנפיים, כיווני תעופה. כמו כן בכל שיעור ייעשה שימוש באמצעי לימודי אחר – הדגמת תנועות התעופה על ידי מורה, הקרנת סרט לימודי הכולל הסברים ותרשימים, קריאת טקסטים רלוונטים מתוך ספרי הלימוד ולמידתם בעל פה.

Heara 8 - Comment on Schools and Hospitals