Heara 7

May 13 2004

Minhal Kehilati Lev Hair

Heara 7

Minhal Kehilati Lev Hair
May 13, 16:30 - May 13, 23:55

location map

download the PDF file of the program


הערה 7 הוא תוצאה של מפגש בין אמנות עכשווית לבין המנהל הקהילתי "לב העיר", השוכן במרכז ירושלים, באזור נחלאות ושוק מחנה יהודה. מפגש זה הוא המשך של תהליך הבניית גיאוגרפיה אמנותית ותרבותית אחרת, תוך התוויית ערוצים חדשים ליצירה ולתצוגה. את מקומם של האתרים המקובלים לתצוגת אמנות תופסים אתרים ומוסדות שאינם מיועדים במקור לכך. שינוי המיקום מזמין לשינוי התפיסה על מקומה, אופייה ותפקידה של האמנות בקרב האמנים והקהל. בבחירה זאת נעשה ניסיון להגלות בחזרה את האמנות מן המקדשים בהם היא נמצאת אל מרכז השיח, אל לב ליבה של העיר.


הערה 7 הוא תוצאה של דיאלוג בין קהילה אמנותית חיצונית/זרה – לבין מרכז חברתי ותרבותי מקומי. הוא הזמנה לבחון מחדש את המושגים 'קהילה', 'רב תרבותיות', ו'אמנות לעם'. העבודות המוצגות באירוע הן תוצאה של מפגשים בין האמנים לתושבי השכונה, לפעילויות המנהל ולמרחב הפיסי – מפגשים בין 'זרים', בין שפות שונות, בין מרחבי עשייה ופעילות שונים, באחד האזורים המתוחים בישראל של היום.

הערה 7 מציין שנתיים לקיום אירועי "הערה" לאמנות עכשווית

לאה מאואס, דיאגו רוטמן
Sala-Manca